Stillingen som præsident for Retten i Aalborg er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Retspræsidenten er dommer og er som rettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. Retspræsidenten skal i den forbindelse sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf.

 

Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens dommere bestemmelse om sagernes fordeling og administrative behandling og har herudover en lang række andre judicielle og administrative beføjelser.

 

De administrative og ledelsesmæssige opgaver i retten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til pressen, rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, regnskab og bevillingsafregning, personale- og lønadministration, it-drift og bygningsadministration.

 

Retspræsidenten bistås i det daglige arbejde af en administrationschef og administrationsafdelingen.

 

Retten har ca. 80 medarbejdere, heraf 11 dommere.

 

Læs mere om Retten i Aalborg på www.domstol.dk/Aalborg

 

Kvalifikationer 

Som retspræsident skal du

 

  • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens §§ 42 og 43
  • nyde kollegial og faglig respekt blandt rettens øvrige dommere
  • have gode evner for strategisk ledelse og formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde
  • have gode evner for organisering af arbejdet i en stor organisation med mange fagprofessionelle
  • have gode evner for personaleledelse, herunder særligt for ledelse af dommere
  • have økonomisk indsigt og forståelse
  • være god til at træffe beslutninger og til at føre dem ud i livet
  • være en stærk kommunikator

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som byretspræsident sker på tjenestemandsvilkår.

 

Stillingen som byretspræsident er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 86.700 kr. pr. måned.

 

Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

 

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger m.v. kan ses på “Job i Danmarks Domstole”.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under Job i Danmarks Domstole.

 

Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 23. marts 2017.

 

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 20. april 2017 og eventuelt også den 18. maj 2017. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

 

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.

 

Alle ansøgere vil modtage særskilt information om proceduren ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 20. april 2017.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til HR-chef i Domstolsstyrelsen Tina Henriksen på tlf. 99 68 42 12.

 

Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 18. maj 2017. Rådets indstilling offentliggøres på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk den 19. maj 2017, kl.15.30. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 14.45 og kl. 15.15.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Del på: